månadsarkiv: december 2014

Att starta ett aktiebolag utan revisor

Om du ska starta ett privat aktiebolag så kan du sedan 2010 välja om bolaget ska ha revisor eller ej. Det är ett aktivt beslut som ägarna måste ta. Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att inte ha en revisor i början. Men tänk igenom det noga då en revisor fyller en viktig funktion. Om företaget växer så är sannolikheten stor att en revisor behöver tillsättas förr eller senare. Nedan finner du gränsvärden för hur stort ett bolag kan vara utan krav på revisor. Även ett befintligt aktiebolag med revisor kan välja bort revisorn om bolaget inte uppnår gränsvärdena. Detta är då ett beslut som måste fattas på bolagsstämman och sedan registreras hos Bolagsverket.

Bolagsverket

Bakgrund

regeringskanslietÄnda sedan 1980talet har det varit ett krav att alla aktiebolag ska ha revisor, men från och med den 1:a November 2010 kan du välja att starta ett mindre aktiebolag utan revisor. Grundprincipen är dock fortfarande att aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor. Anledningen till att man införde denna ändring 2010 var att göra det lite billigare och enklare att starta aktiebolag, eller som det står i ett faktablad från regeringskansliet ”Syftet med reformen är att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin verksamhet.”. Därigenom ge de mindre, och ofta nystartade aktiebolagen, möjlighet att välja ett kostnadseffektivare sätt att kontrollera bolagets verksamhet. En arbetsmarknadsstimulans skulle man kunna säga. Att få fart på nyföretagandet helt enkelt.

Varför behöver man ha en revisor i ett aktiebolag

Revisorns uppgift är att granska bokföring, årsredovisning samt förvaltningen av företaget och på denna granskning basera en revisionsberättelse. Syftet med revisionen är att ägarna ska få tillgång till en granskning av bolagets verksamhet utifrån ett lagligt perspektiv samt att bolagets resultat redovisas korrekt.

Kostnad för revisor

En revision är en hög kostnadspost i aktiebolagets administrativa budget. Genom denna regeländring ville man ge de nystartade- och de mindre aktiebolagen möjlighet att hitta billigare sätt att kontrollera verksamheten då det är relativt dyrt att köpa in auktoriserade revisortjänster.

Vilka aktiebolag är det då som får välja bort revisor?

Det finns vissa kriterier som reglerar hur stort ett aktiebolag får bli innan det måste skaffa revisor. Om ett aktiebolag uppnår minst två av följande kriterier under båda de två senaste räkenskapsåren så måste det skaffa revisor.

  1. Mer än 3 anställda
  2. Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
  3. Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Följande typ av bolag måste alltid ha en revisor:

  • Publika aktiebolag
  • Aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsverksamhet
  • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

(Information hämtad från Bolagsverket.se)

Vad har hänt sedan ändringen om revision infördes?

bolagsverket-loggaI augusti 2012 rapporterade Bolagsverket att två av tre nyregistrerade aktiebolag valde bort revisor. Samtidigt märkte man av en ökning av årsredovisningar med bristande kvalitet samt att antalet förseningsavgifter ökat med nästan 10% jämfört med 2011. Ett exempel på bristande kvalitet var handskrivna årsredovisningar som inte följer lagstiftningen.

Enligt Dan Brännström (Generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) var det i början av 2014 endast 53,5% av bolagen som hade revisor vid regelskiftet 2010 som fortfarande har revisor. Alltså har 46,5% av aktiebolagen aktivt valt bort revisor. Han menar vidare att endast 24% av de nystartade aktiebolagen väljer att ha revision.

Slutledning

Med tanke på den bristande kvaliteten efter reformen så borde det finnas utrymme för revisorer och bokföringskonsulter att paketera andra mer riktade tjänster som syftar till att hjälpa företagare med årsredovisning och administrativ planering.

Som synes finns det starka incitament att välja att ha en auktoriserad revisor likväl som det ekonomiska incitamentet att välja bort densamme. Huvudsaken är kanske att det är ett väl genomtänkt aktivt beslut att välja bort revisionen och att man då planerat för hur man på ett kvalitativt såväl som kostnadseffektivt sätt tar hand om bolagets bokföring och årsredovisning.

I följande video ger Bolagsverket tips och råd till aktiebolag utan revisor: